Vera Lutter Marble Torso of Apollo Lykeios: October 15, 2012
Marble Torso of Apollo Lykeios: October 15, 2012
unique, silver gelatin print
24 1/4 x 14 inches (62 x 36 cm)